Materiały konferencyjne

Podczas konferencji uczestnicy otrzymają szczegółowy program wraz ze streszczeniami nadesłanych referatów. Wyróżniające się teksty będą rekomendowane przez Radę Naukowo-Programową do publikacji w czasopismach naukowych znajdujących się w nowym wykazie MNiSW: „WUT Journal of Transportation Engineering„- 20 pkt., “Journal of KONBIN” – 40 pkt., „Archives of Transport” – 100 pkt., „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” -140 pkt. Do tych czasopism mogą być rekomendowane przez Radę Naukowo-Programową KONBiN 2024 artykuły o wysokim poziomie merytorycznym. Artykuły przesłane do powyższych czasopism zostaną poddane procesowi recenzji zgodnie z procedurami czasopisma. Artykuły przyjęte do publikacji w czasopismach, po uzyskaniu pozytywnych recenzji w czasopiśmie, będą podlegały opłacie uiszczanej bezpośrednio przez autorów artykułu do wydawnictwa. Szczegóły dotyczące publikacji dostępne są na stronach poszczególnych czasopism.

Do 31.03.2024 r. należy przysyłać streszczenia w wersji polskojęzycznej o objętości 1 strony (2500 znaków ze spacjami, Arial 11), zawierające: tytuł, nazwiska i afiliacje autorów.